تعریف پژوهش علمی هوشمند

پژوهش علمی هوشمند عبارتست از: به کارگیری دانش و فناوری روز بشری، برای حلّ یک مشکل یا تحقق یک هدف فردی یا گروهی و پاسخ به یک سوال یا سنجش یک فرضیه دانشگاهی با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و فناوری و با محوریت شبکه جهانی اینترنت و با به کارگیری چرخه شش مرحله ای پیشنهادی دکتر کاظم عظیمی شامل: 1- چالش 2- ارزش 3- پژوهش 4- بینش 5- کنش 6- پایش

موضوع پژوهش علمی هوشمند

حل مشکلات فردی و گروهی

تحقق اهداف فردی و گروهی

استفاده از فرصت ها و ظرفیت های فردی و گروهی

سنجش فرضیه یا پاسخ به پرسش دانشگاهی

کمترین مهارت مورد نیاز برای استفاده از روش پژوهش علمی هوشمند

مهارت

آشنایی با اینترنت و روش ها و فنون کلی جستجو در اینترنت و پژوهش هوشمند

مخاطبان پژوهش علمی هوشمند

1- کلیه افراد و آحاد جامعه شامل: زن و مرد و پیر و جوان 2- کلیه گروه های خرد و کلان شامل : خانواده، سازمان، تیم، شرکت، هیات مدیره، هیات امنا، هیات دولت و ... 3- دانشگاهیان محترم شامل: اساتید گرامی و دانشجویان ارجمند

هدف از طرح پژوهش علمی هوشمند عبارت است از کمک به هم وطنان و جوانان ایرانی جهت:

دوره های برتر پژوهش علمی هوشمند