پژوهش علمی هوشمند

تعریف پژوهش علمی هوشمند

پژوهش علمی هوشمند عبارتست از: به کارگیری دانش و فناوری برای پاسخ به یک سوال، سنجش یک فرضیه، حل یک مشکل یا تحقق یک هدف فردی یا گروهی با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و فناوری با محوریت شبکه جهانی اینترنت با به کارگیری چرخه شش مرحله ای پیشنهادی دکتر کاظم عظیمی شامل: 1- چالش 2- ارزش 3- پژوهش 4- دانش 5- کنش 6- پایش

موضوع پژوهش علمی هوشمند

حل مشکلات فردی و گروهی

تحقق اهداف فردی و گروهی

استفاده از فرصت ها و ظرفیت های فردی و گروهی

سایر موارد قابل تطبیق با این روش

چرخه پژوهش علمی هوشمند

کمترین مهارت مورد نیاز برای استفاده از روش پژوهش علمی هوشمند

مهارت

آشنایی با اینترنتی و روش ها و فنون کلی جستجو در اینترنت

مخاطبان پژوهش علمی هوشمند

1- کلیه افراد و آحاد جامعه شامل: زن و مرد و پیر و جوان 2- کلیه گروه های خرد و کلان شامل : خانواده، سازمان، تیم، شرکت، هیات مدیره، هیات امنا، هیات دولت و ...

هدف از طرح پژوهش علمی هوشمند عبارت است از کمک به هم وطنان و جوانان ایرانی جهت:

دوره های برتر پژوهش علمی هوشمند