گواهینامه های علمی- مهارتی و کتابهای دکتر عظیمی

دختر خاله ام کاندولیزا
کتاب دختر خاله ام کاندولیزا
نحو کابردی
کتاب نحو کاربردی
طوفان طوقان
کتاب طوفان طوقان
کتاب مهدی یاوران